MB_EQ_Range_Gazeta_750x200_W
BnaerToyotaWalder-nowaToyotaHighlander750x200luty2021
Volvobanergrudzie2022750x200
344851 PC Sopot_uzywane_750x300
previous arrow
next arrow
MB_EQ_Range_Gazeta_750x200_W
BnaerToyotaWalder-nowaToyotaHighlander750x200luty2021
Volvobanergrudzie2022750x200
344851 PC Sopot_uzywane_750x300
previous arrow
next arrow
Volvobanergrudzie2022750x200
moto3m_KIA_750x200
previous arrow
next arrow

Reeksport nie taki straszny jak go malują? To udręka czy sposób na większą sprzedaż?

Reeksport to zjawisko, które nie daje spokojnie spać importerom i dealerom. Chociaż w świetle prawa jest całkowicie legalne, zgodne z prawem unijnym. Nie jest jednak wszystkim na rękę i wzbudza niechęć wśród producentów aut. Mówiąc najprościej jest to sprzedaż samochodów z rynku polskiego za granicę.

Od czasu, kiedy Polska weszła w skład Wspólnoty, na krajowym rynku motoryzacyjnym rozwinęło się to zjawisko. Proces ten nieróżni się od standardowych transakcji sprzedaży i zakupu samochodów, a różnicą jest jedynie jego wywóz i sprzedanie klientowi za granicą. Sprzyja temu atrakcyjniejsza cena nowych samochodów na polskim rynku oraz kurs euro względem złotego (chociaż to w ostatnim czasie mocno się zmienia).

Sprzedaż, która odbywa się w ten sposób wypływa na lepsze wyniki sprzedażowe dealera, który w tym uczestniczy i pomaga mu zrealizować zawyżone plany, często nierealne do wykonania.

Reeksport dla dużych graczy?

BillBerry Automotive to firma z siedzibą w Gdyni, która handlem samochodami zajmuje się od ponad 6 lat. Od początku swojej działalności sprzedała prawie 7 tysięcy samochodów do odbiorców zagranicznych. Auta do handlu pozyskuje nie tylko z Polski, ale także z innych krajów Unii Europejskiej. Firma pochwalić się może również transakcjami na rynku Afryki i Azji.

Duże grupy zakupowe w krajach zachodnich, zakupy samochodów ustalają na poziomie importerskim. Dzięki czemu wiedzą co się dzieje z autami i na które rynki one trafiają – zauważa Marcin Szczerbicki z BillBerry Automotive. U nas niestety importerzy na razie są jeszcze w większości zamknięci na tego typu rozmowy, co skutkuje utratą kontroli. Na rynku panuje wielka swoboda małych podmiotów, które transakcje handlowe przeprowadzają w sposób głupi i nieodpowiedzialny. To rzeczywiście szkodzi rynkowi – dodaje.

Nasza działalność tworzy dealerom wolumen sprzedażowy i pomaga realizować wyśrubowane plany narzucone przez importera. Przeprowadzamy kilkaset transakcji rocznie, które opiewają na ponad tysiąc samochodów w każdym roku – wtóruje Michał Jabłoński, właściciel BillBerry Automotive. Chronimy interes dealera – jeśli sprzedawca samochodów zażyczy sobie tzw. “holding” czyli przetrzymanie aut, to tak robimy. Naszym priorytetem jest budowanie stabilnego i przejrzystego biznesu. Chcemy w ten sposób obalić stereotyp negatywności tego typu handlu w branży.    

Skala reeksportu?

Ministerstwo Gospodarki oraz Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, do niedawna szacowało, że nawet 10% sprzedanych nowych samochodów w Polsce, docelowo trafia poza granicę naszego kraju. Nasi rozmówcy z BillBerry twierdzą, że to nawet 25% całej sprzedaży.

Od czasu wojny w Ukrainie, która zaburzyła łańcuchy dostaw, dostępność nowych samochodów mocno się skurczyła. Zjawisko to nasiliło reeksport jeszcze bardziej, a Polska jest liderem tej dziedziny w UE.

Z reeksportem walczą przede wszystkim importerzy, którzy przez częściową sprzedaż za granicę, tracą rachubę ile samochodów wchłonął lokalny rynek, a ile z nich opuściło kraj. To z kolei utrudnia chociażby ustalanie planów sprzedażowych na kolejny rok, stąd niechęć do przyzwolenia dealerom na tego typu handel.

Na czym polega problem?

Sam reeksport jest legalnym i uczciwym sposobem handlowania, ale oferowane przez importera rabaty i warunki ich przyznawania odnoszą się tylko do klientów z Polski, a nie podmiotów zajmujących się ich dalszą odsprzedażą. Warunki dla firm pośredniczących (reeksporterów) są inne i w dużej mierze mniej korzystne.

Receptą rozwiązania tego problemu wydaje się więc nie walka i rywalizacja, lecz jasne wytyczenie sposobu działania.

______________________________________________

Re-export the devil’s not so black as he is painted?
Is it a nightmare or  way to make more sales?

Re-export is a phenomenon that does not let importers and dealers sleep peacefully. Although  in the eyes of the law it is completely legal and  in accordance with  EU law. However, but it is not suiting car manufacturers.  In simple terms it is sale of cars from Polish market abroad.

Since Poland joined the European Union, this phenomenon has developed on the domestic automotive market. This process is no different from standard car sale and purchase transactions, the only difference is that cars are exported and sold to customers abroad.

More attractive prices of new cars on the Polish market and the exchange rate of the euro is markedly favourable to this process.

Sales that take place in this way cause better results of the dealer who participates in it and helps him to reach the sales targets.

Re-export for big players?

BillBerry Automotive is a company based in Gdynia that has been dealing in car sales for over 6 years. Since the beginning of its activity, it has sold almost 7,000 cars to foreign customers. It acquires cars for trade not only from Poland, but also from other European Union countries. The company can also boast transactions on the African and Asian markets.

‘Large purchasing groups in Western countries set car purchases at the import level. As a result, they know what is happening with the cars and which markets they go to’Marcin Szczerbicki from BillBerry Automotive said.

‘Unfortunately, importers in Poland are still un-cooperative, which results in a loss of control. There is great freedom on the market for small entities that carry out commercial transactions in a stupid and irresponsible way. This is really hurting the market’ he adds.

‘Our activity creates a sales volume for dealers and helps to implement the strict plans imposed by the importer. We carry out hundred transactions a year, which amount to over a thousand cars each year’ said Michał Jabłoński, the owner of BillBerry Automotive. ‘We protect the interests of the dealer – if the car dealer requests the so-called “holding” or holding cars, that’s how we do it. Our priority is to build a stable and transparent business. In this way, we want to overthrow the stereotype of the negativity of this type of trade in the industry’.

Re-export scale?

The Ministry of Economy and the SAMAR Automotive Market Research Institute, until recently, estimated that up to 10% of new cars sold in Poland ultimately end up outside our country. Our interlocutors from BillBerry claims that it is up to 25% of all sales.

Since the war in Ukraine, which  disrupted supply chains, the availability of new cars has shrunk dramatically. This phenomenon has intensified re-export even more, and Poland is a leader in this field in the EU.

Re-exports are mainly fought by importers who, through partial sales abroad, lose count of how many cars have been absorbed by the local market and how many have left the country. This makes it difficult to set sales plans for the next year hence the reluctance to allow dealers to engage in this type of trade.

What’s the problem?

Re-export itself is a legal and fair way of trading, but the discounts offered by the importer and the conditions for granting them apply only to customers from Poland, not to entities dealing with their further resale. The conditions for intermediary companies (re-exporters) are different and less favorable.

In this case, further guidance on mode of action will be the best solution to the problem.

Skomentuj

komentarzy

Zobacz również

Ostatni etap prac na moście wantowym w Gdańsku. W sobotę zawężenie jezdni

Dobiegają końca prace konserwacyjne na moście wantowym im. Jana Pawła II w ciągu ul. Sucharskiego. …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *